Công trình nông học

VGC có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý cỏ sân gôn với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành sân gôn, trong đó có 23 năm tại Châu Á. Chúng tôi đã sử dụng qua nhiều loại cỏ như Bermuda, Paspalum, Bent (cả loại cũ và mới).