Các giải pháp trọn gói

VGC có thể cung cấp đến khách hàng hình thức quản lý và xây dựng chìa khoá trao tay

  • Quản lý dựán – Xây dựng dân dụng – Xây dựng sân gôn – Bảo dưỡng – Quản lý câu lạc bộ -  Vận hành sân gôn.
  • Mua sắm, đấu thấu – Đội ngũ nhân viên có năng lực để tìm nguồn nguyên liệu và đánh giá chất lượng, giá trị nguyên liệu.
  • Cung cấp nguyên liệu – VGC có thể mua các nguyên liệu cần thiết từ các nhà cung cấp trong nước hoặc nước ngoài, như các thiết bị tưới tiêu, cát theo tiêu chuẩn chất lượng USGA, cỏ sân gôn, thiết bị hoàn chỉnh trong nhà CLB.
  • Công tác đất – Công tác đất cho bất động sản – Đường sá – Sân gôn.
  • Xây dựng dân dụng – Xây dựng nhà CLB, nhà bảo dưỡng, ki-ốt, cáccông trình liên quan tới sân gôn.
  • Xây dựng sân gôn – Khảo sát – Công tác đất – Tạo hình thô – Thoát nước - Tạo hình tinh –  Lắp đặt và cung cấp hệ thống tưới nước–Làm cỏ sângôn - Bảo dưỡng – Hợp đồng bảo dưỡng kéo dài hoặc tư vấn chăm sóc cỏ sân gôn.
  • Quản lýcâu lạc bộ - Tìm và giám sát việc tuyển dụng Tổng giám đốc CLB, Giám đốc phụ trách các vấn đề về Gôn (Director of Golf), Cán bộ quản lý sân gôn (Golf Course Superintendent). Các cán bộ này sẽ báo cáo công việc cho Chủ tịch Vận hành sân gôn khu vực của VGC (VGC's Regional President of Operations).
  • Quản lý các hoạt đồng thường ngày bao gồm vận hành, quảng bá sân gôn, vận hành cửa hàng gôn, hoạt động nhà câu lạc bộ và bảo dưỡng sân gôn.